ล่อรักลวงใจ (รักหวนสู่กลางใจ, #2) อูหลิง

ISBN:

Published: June 2013

Paperback

200 pages


Description

ล่อรักลวงใจ (รักหวนสู่กลางใจ, #2)  by  อูหลิง

ล่อรักลวงใจ (รักหวนสู่กลางใจ, #2) by อูหลิง
June 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 200 pages | ISBN: | 10.62 Mb

ผลแหงคำสาปทำใหราชวงศเฟิงมีสตรีเปนผูครองบัลลังกตลอดมา และ ‘เฟิงอูถง’ผูเปนองคหญิงรัชทายาทจะตองรับการสืบทอดตำแหนง รวมถึงตองแบกรับภารกิจสำคัญนันคือการใหกำเนิดทายาท ดวยเพราะมิคอยใสใจจนเวลาผานไปเนินนานนางจึงพบเพียงบุรุษทีพึงใจแคในฝันเทานัน... แตMoreผลแห่งคำสาปทำให้ราชวงศ์เฟิ่งมีสตรีเป็นผู้ครองบัลลังก์ตลอดมา และ ‘เฟิ่งอู๋ถง’ผู้เป็นองค์หญิงรัชทายาทจะต้องรับการสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงต้องแบกรับภารกิจสำคัญนั่นคือการให้กำเนิดทายาท ด้วยเพราะมิค่อยใส่ใจจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานนางจึงพบเพียงบุรุษที่พึงใจแค่ในฝันเท่านั้น...

แต่เพราะเหตุใดนางจึงเอาแต่ฝันถึงบุรุษปริศนาทุกค่ำคืนเล่า น่าประหลาดเสียจริง!กระทั่งได้พบ ‘หวงชิงหลิน’ผู้ที่มีหน้าตาละม้ายคล้ายบุรุษในฝัน ป้ายหยกหงส์ตัวผู้ที่มีไว้มอบเป็นของหมั้นแด่ชายที่ปักใจจึงถูกยื่นให้ หากแต่เขากลับไม่รับไมตรี เพียงเสนอเงื่อนไขหนึ่งEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ล่อรักลวงใจ (รักหวนสู่กลางใจ, #2)":


simplehomenetworks.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us