ഒരു മലയാളി ഭ്രാന്തന്റെ ഡയറി | Oru malayalee bhranthante diary N Prabhakaran

ISBN:

Published: April 2013

Paperback

94 pages


Description

ഒരു മലയാളി ഭ്രാന്തന്റെ ഡയറി | Oru malayalee bhranthante diary  by  N Prabhakaran

ഒരു മലയാളി ഭ്രാന്തന്റെ ഡയറി | Oru malayalee bhranthante diary by N Prabhakaran
April 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 94 pages | ISBN: | 4.77 Mb

മലയാളതതിലെ പതിവുരചനാമാതൃകകളില നിനന വയതയസതമായ പാതയിലൂടെ ചുവടുവെചച പോയിപപോയി ഇനി മാറേണടതിലല എനന ഉറപപായ രൂപതതില ചെനനുതൊടട ആഖയായിക. മാതൃഭൂമി ആഴചപപതിപപില പരസിദധീകരിചചപപോളതതനനെ ശരദധേയമായ കഥയുടെ നോവലരൂപം.Moreമലയാളത്തിലെ പതിവുരചനാമാതൃകകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലൂടെ ചുവടുവെച്ച് പോയിപ്പോയി ഇനി മാറേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉറപ്പായ രൂപത്തില്‍ ചെന്നുതൊട്ട ആഖ്യായിക. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള്‍ത്തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥയുടെ നോവല്‍രൂപം.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ഒരു മലയാളി ഭ്രാന്തന്റെ ഡയറി | Oru malayalee bhranthante diary":


simplehomenetworks.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us